ENCANTADA

LUSITANA, BORN 6/04/2009

COAT: ALBINA

BREEDER: ARSENIO CORDEIRO

BLOODLINES: NAVALHEIRO by OPUS 72 x XARMOSA